Episode 26: Ly’ Thuyết Chủng Tộc || Critical Race Theory|| English + Vietnamese

[Vietnamese] Với tình hình tranh luận gay gắt trong chuyện dạy Lý Thuyết Chủng Tộc ở trường học. Vậy Lý Thuyết Chủng Tộc là gì? Lý Thuyết Chủng Tộc (LTCT) là một phương thức lý thuyết và diễn đạt nhằm xem xét sự hiện diện chủng tộc cũng như phân biệt chủng tộc trên các …