Episode 22: Tài chứng Không thể Đổi ngang — Non-fungible token || English + Vietnamese

[Vietnamese] NFT – (Non-Fungible Token) Token không thể quy đổi là gì? Nếu các bạn có chơi chứng khoán hoặc đầu tư thì chắc hẳn có thấy NFT trên mạng xã hội. Với sự giúp đỡ của Duke và người dẫn trương trình mới, Trung Nguyen, KNKB mong muốn giới thiệu về NFT tới các bạn để mang đến thêm thông tin về chủ đề này và giới thiệu đến cộng đồng mình tới một thế giới công nghệ mới.

[English] What is NFT? If you have been reading the news you see this term often comes up. With the help of Duke and our new host: Trung Nguyen, we hope to explain NFT to our KNKB audience and hope to spread information on this matter and introduce the Vietnamese Community to this new technology.

Host: Trung Nguyen

Panel: Duke Huynh, Oanh Tran

Producer: Oanh Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

For more:

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *