Episode 21: Mũi tiêm tăng cường | COVID booster Vaccines | Vietnamese

[Description]: As the news of COVID starts to wind down, we don’t always see the urgency regarding taking a booster shot. However, it is still vital that we follow CDC’s guidelines and ensure that we do our part to keep the community safe. Thus, KNKB partnered up with VAR (Vietnamese American Roundtable) and NEMS (North East Medical Services) to bring your more information about boosters shots. Dr. Minh is back along with anh Tri Luong and chi Tran Nguyen to discuss how the booster will affect us. The show is pre-recorded and will be aired on November 28th, 2021 (6 pm PST) 

[Vietnamese] Khi tin tức về COVID bắt đầu vơi đi, chúng ta sẽ không thấy được sự cấp bách trong việc tiêm mũi tăng cường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên tuân theo các chỉ dẫn của CDC và đảm bảo rằng chúng ta làm việc cần làm để cộng đồng được khỏe mạnh. Vì vậy, KNKB đã kết hợp cùng VAR (Vietnamese American Roundtable) và NEMS (North East Medical Services) để đưa thêm thông tin về các mũi tăng cường đến quý vị. Bác sĩ Minh quay trở lại hôm nay cùng anh Tri Luong và chị Tran Nguyen để bàn luận về cơ chế hoạt động của mũi tăng cường. Chương trình này được ghi hình sẵn và sẽ được lên sóng vào ngày 28 tháng 11, 2021 (6 pm PST).

Collaborations: 

VAR – Vietnamese American Roundtable 

NEMS – North East Medical Services 

Host: Tran Nguyen 

Panel: Dr. Minh Tran, Tri Luong 

Producer: Oanh Tran, 

Music: 

Anton Vlasov – Blue Sun 

Anton Vlasov – Champions 

For more:

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter  

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *