Episode 19: Cuộc sống và lắng lo của thế hệ 0.5 | The 0.5 generation | English + Vietnamese

Join us for a special KNKB Thảo Luận Chủ Nhật episode: Our very first MUKBANG. Cookie, Jady, and Tran from NTD and KNKB have come together to talk about growing up both as Vietnamese and as American. What does it mean to be generation 0.5? How did the contrast in culture affect our identity? What are things we learned about ourselves? Grab your dinner and TUNE IN, This Sunday (10/24) at 6 pm PST 

Chào mừng các bạn. Chủ Nhật hôm nay, nhóm Không Nói Không Biết sẽ chiếu MUKBANG đầu tiên. Cookie, Jady, và Trân ở Người Thông dịch và Không Nói Không Biết đã tới với nhau đễ nói về lớn lên trong nước Mỹ gốc Việt. Thế hệ 0.5 có nghĩa là gì? lớn lên trong hai bên khác nhau có ảnh hưởng đến bản sắc? Vá cuối cùng, chúng ta học được gì về chính mình? Xin mọi người mang các món ăn và theo dõi xem KNKB trong chủ Nhật này (Ngày 24 tháng 10) ở lúc 6 giờ chiều PST. 

Host/Panel: Tran Nguyen, Cookie Duong, Jady Chan 

Music: 

Anton Vlasov – Blue Sun 

Anton Vlasov – Champions 

For more:

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter  

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *