Episode 18: Xây dựng lại, Gói đầu tư cơ sở hạ tầng, trần nợ công: Cuộc chiến để định hình tương lai của nước Mỹ || English + Vietnamese

[Description]: The threat of Government Shutdown has plagued the United States over the last few days. What does it mean to be in a government shutdown? What caused it? How are we going to be affected? What’s the current political climate as of now? Why can’t we make a decision to move forward? These are the questions KNKB will be planning to address in the upcoming Livestream with Host: Duke Huynh as well as Oanh Tran. Stay Tuned for Sunday, October 10, 2021, 6 pm PST. 

[Vietnamese]  Mối đe dọa về  việc Chính phủ đình công đã gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong vài ngày qua. Chính phủ Đình Công có nghĩa là gì? Cái gì gây ra nó ? Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Môi trường chính trị hiện tại như thế nào? Tại sao chúng ta không thể đưa ra quyết định tiếp tục? Đây là những câu hỏi mà KNKB sẽ thảo luận trong buổi livestream sắp tới với Host- Người dẫn chương trình – Duke Huỳnh cũng với các Oanh Tran. Hãy cùng xem và Theo dõi cho Chủ nhật ngày 10 tháng 10, 2021, 6pm PST.

Host/Panel: Duke Huynh, Oanh Tran 

Translator: Maddie Mai  

Producer: Tran

Music: 

Anton Vlasov – Blue Sun 

Anton Vlasov – Champions 

For more:

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ 

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter  

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *