Episode 16: Khi Đồng Minh Tháo Chạy | U.S. Withdrawal from Afghanistan | Vietnamese

For more, find us on Facebook, Youtube, Spotify, Apple Podcast, Anchor, Instagram, RSS   

Hello Viewers !!!

Welcome back to My channel Không Nói Không Biết.

We’re back with another discussion. Today, we’re talking about the latest U.S. Withdrawal from Afghanistan. Was it the right decision? What else could we have done? How can we help?

As the world watched The Fall of Kabul to Taliban coup unfold in real-time over the past couple of days, many Vietnamese Americans couldn’t help but find themself reminded of the Fall of Saigon 1975 due to the invading of the North Vietnamese. Today, we want to talk about how these two events relate together as well as bring some Primary insights into both situations and help shed a light on the upcoming changes in Afghanistan.

Chúng tôi trở lại với một cuộc thảo luận khác. Hôm nay, chúng ta đang nói về lần Rút tiền mới nhất của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Đó có phải là quyết định đúng đắn? Chúng ta có thể làm gì khác? Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Trong khi thế giới theo dõi tình hình hỗn loạn ở Afghanistan, nhiều người Việt không khỏi chạnh lòng nhớ về Tháng Tư Đen, cái ngày định mệnh khi Sài Gòn thất thủ. Hôm nay, chúng tôi muốn nói về cách hai sự kiện này liên quan với nhau. Hy vọng cuộc thảo luận này sẽ mang lại một số hiểu biết cơ bản về cả hai tình huống và giúp quý vị hiểu thêm về những thay đổi sắp tới ở Afghanistan.

Host: Maddie Hoang-Diem

Panel: Major Hung Lieu, Dr. Dung Tran

Producer: Oanh Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

✿ STAY CONNECTED:

💖 Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

💖 Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

💖 Podcast: https://anchor.fm/knkb

💖 Twitter: https://twitter.com/knkbtv

💖 Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter


No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *