Episode 15: Đừng đánh mất quyền bầu cử của mình | English + Vietnamese

For more, find us on FacebookYoutubeSpotifyApple PodcastAnchorInstagramRSS

In the aftermath of the 2020 national election, there were many who called for a ballot recount due to alleged voting frauds. Since then, there are many states who fueled misinformation to promote their own version of voter suppression bills. Nevertheless, voting remains one of the most powerful ways we have to influence elections, make changes in our government, and pressure our elected leaders to work for our benefit. Don’t let your voting power be taken!

Sau cuộc bầu cử quốc gia năm 2020, có nhiều người kêu gọi kiểm phiếu lại do bị cáo buộc gian lận trong bầu cử. Kể từ đó, có nhiều tiểu bang đã kích động những thông tin sai để quảng bá phiên bản riêng của họ về các dự luật đàn áp cử tri. Tuy nhiên, quyền bầu cử vẫn là một trong những cách mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để tác động đến các cuộc bầu cử, tạo ra những thay đổi trong chính phủ, và gây áp lực cho các nhà lãnh đạo làm việc vì lợi ích của chúng ta. Đừng đánh mất quyền bầu cử của mình.

Host: Maddie Mai

Panel: Huy Tran, Duke Huynh

Producer/editor: Oanh Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

For more:

Register to vote: https://www.vote.org/

PIVOT: https://www.pivotnetwork.org/

Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhô…

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter


No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *