Episode 13: LGBTQ P1, “Không phải người già nào cũng cực đoan.” | Vietnamese

For more, find us on FacebookYoutubeSpotifyApple PodcastAnchorInstagramRSS

July 4th, 2021

Each June, Pride Month honors the history of Stonewall with parades and events. In the years since the uprising, LGBTQ activists pushed for—and largely achieved—a broad expansion of their legal rights, and in June 2015, the Supreme Court issued a landmark ruling guaranteeing same-sex couples the right to marry.

Vào mỗi tháng 6, Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+ nhằm tôn vinh lịch sử của Stonewall với các cuộc diễu hành và sự kiện. Trong những năm kể từ cuộc nổi dậy, các nhà hoạt động LGBTQ đã thúc đẩy — và phần lớn đã đạt được — mở rộng rộng rãi các quyền hợp pháp của họ và vào tháng 6 năm 2015, Tòa án tối cao đã ban hành một phán quyết mang tính bước ngoặt lịch sử đó là đảm bảo quyền kết hôn của các cặp đôi đồng tính.

Panel: Maddie Mai, Kim-Ha

Editor/Producer: Oanh Tran, Maddie Mai, Tran Nguyen

For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhô…

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Podcast: https://anchor.fm/knkb

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter#Knowledgeispower#Vietnamese#KhongNoiKhongBiet#TheInterpreter


No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *