Episode 8: Gun Control and Activism | Vietnamese

For more, find us on Facebook, Youtube, Spotify, Apple Podcast, Anchor, Instagram, RSS

March 28, 2021

Gun violence has killed thousands of innocent lives in America. The Không Nói Không Biết team wants to have a discussion on gun rights, the Second Amendment and what we can do to prevent more deaths.

Bạo lực súng đạn đã giết chết hàng ngàn sinh mạng vô tội ở Mỹ.  Nhóm Không Nói Không Biết muốn có một cuộc thảo luận về quyền sử dụng súng, Tu chính án thứ hai và những gì chúng ta có thể làm để giảm số thương vong.

Xin vui lòng tham gia thảo luận với chúng tôi vào tối Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, lúc 6 giờ chiều theo giờ PST. Livestream này sẽ thảo luận bằng tiếng Việt.

Panel: Oanh Tran, Tri Luong, Tran Nguyen, Annie

Producer/Editor: Oanh Tran 

Photo Credits: Canva.com 

For more:

Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Podcast: https://anchor.fm/knkb

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

#Knowledgeispower
#Vietnamese
#KhongNoiKhongBiet
#TheInterpreter

KNKB Sunday: Gun Control & Activism

No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *