Episode 7: #StopAsianHate | Vietnamese

For more, find us on Facebook, Youtube, Spotify, Apple Podcast, Anchor, Instagram, RSS

March 21, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=9lUOqbJ3t1M

As everyone has been reading and watching the news of how the Asian communities have been a target with a lot of hate crimes and it has accelerated during this pandemic. The Không Nói Không Biết team wants to shed some light and speak up on how this impacts us not just as a Vietnamese community, but as Asians living in America.

Như mọi người đã đọc và xem tin tức về việc các cộng đồng châu Á đã trở thành mục tiêu của rất nhiều tội ác thù hận và nó đã tăng tốc trong đại dịch này. Nhóm Không Nói Không Biết muốn làm sáng tỏ và lên tiếng về tác động của điều này đối với chúng mình không chỉ với cộng đồng người Việt mà còn với những người châu Á sống ở Mỹ.

Panel: Cookie Duong, Khang Ton, Khoa Le, Tee Tran 

Moderators: Thuc Nguyen, Oanh Tran 

Producer/Editor: Oanh Tran 

Photo Credits: Shon Simpson ssimpson.co 

For more:

Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

#Knowledgeispower
#Vietnamese
#KhongNoiKhongBiet
#TheInterpreter

KNKB Sunday: #StopAsianHate

No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *